Francais101.com, isang websayt kung saan mo matutunan ang Pranses nang naaayon sa iyong kabilisan!

1. FAQ o Madalas na Itinatanong


Ang seksyon ng Madalas na Itinatanong ay magsisilbing gabay mo sa francais101.com na sayt.  May dalawang layunin ang pahinang ito:

  • Una, ipinaliliwanag nito kung paano gumagana ang sayt at kung paano nito piniprisinta ang nilalaman ng mga iba’t ibang seksyon at ng mga pumapangalawang seksyon.
  • Kasunod, sinasagot nito ang mga katanungang mayroon ka habang sinusuri mo ang sayt.

2. Pag-aaral

Ang seksyon ng Pag-aaral ay ang iyong instruksyong magagamit para sa pag-aaral ng wikang Pranses.  Isa itong interaktibong pang-edukasyunal na kagamitan na magpapakamit sa iyo ng panimulang kaalaman ng wikang Pranses.

Ang makapagsalita ng Pranses ay napakaimportante sa iyong matagumpay na integrasyon sa lipunan ng Québec at sa mga lugar na mapaghahanapbuhayan.


3. Mga Mapagkukuhanan


 Ipakikilala sa iyo ng seksyon na Mga Mapagkukuhanan ang mga organisasyon na makatutulong sa iyo na matutunan ang Pranses, sa iyong integrasyon sa lipunan ng Québec at sa paghahanap ng trabaho.

Maraming mga organisasyon ang nakikipagtulungan sa mga takas, imigrante at indibidwal na walang katayuan.

Ang mga etniko-kultural na asosasyon ay nagdudulot ng lugar na mapagtitipunan ng kapwa tao, pagkakaisahan, pagdadamayan, pakikipag-usapan at pagkadarama ng pagiging kabilang upang mapagaan ang iyong integrasyon.