Paano magagamit ang websayt 


Naglalaman ang seksyong ito ng maikling paglalarawan ng iba’t ibang seksyon ng francais101.com na websayt, impormasyon para sa mga gumagamit o users at ang mga tungkulin ng mga seksyon.

Seksyon ng Pag-aaral

Mag-browse sa pamamagitan ng seksyon ng Pag-aaral upang madiskubre ang 1,101 pangkaraniwang mga salita sa Pranses.

Ang mga salitang ito ay magsisilbing kapaki-pakinabang na pundasyon ng iyong unang pakikipag-usap, at makatutulong mapagaan ang inyong pang-araw-araw na pamumuhay.

Mga Paksa

1. Pumili ng isa sa mga paksa. 

2. I-klik ang “Bokabularyo” na mga tab o tala upang mabasa ang mga salitang sinamahan ng isang imahe.

  • o Sa seksyong ito, makikita at maririnig mo ang iba’t ibang salita na itinatampok.

3. I-klik ang "Nagsasalarawang Dyalogo" na tab upang malaman ang naaangkop na konteksto para sa paggamit ng bawat salita. 

  • o Ang seksyong ito ay makatutulong sa iyo upang malaman ang tungkol sa istraktura ng pangungusap at ang naaangkop na konteksto para sa paggamit ng iba’t ibang mga salita a pagpapahayag.  
  • o Sa seksyong ito, maaari mong makita ang mga salita at mga imahe naaayon sa paksa.

4. I-klik ang "Mga aktibidad na pakikinig" tab upang tasahin ang iyong pasalitang pang-unawa;

  • o Sa seksyong ito, kailangan mong i-tsek ang mga naaangkop na kahon upang piliin ang tamang sagot sa mga tanong tungkol sa maikling tekstong iyong napakinggan. 

5. I-klik mo ang “Pagtatasa” na tab nang masuri ang iyong pang-unawa sa bawat salita.

  • o Sa seksyong ito, pagtugmain mo ang mga salita sa mga naaangkop na mga imahe.

Seksyon ng Mga Mapagkukunan

Ang Mga Mapagkukunang seksyon ay naglalaman ng mga link sa mga websayt at impormasyon  ng kontak ng mga organisasyon na makatutulong sa iyo upang patuloy na matutong mag-Pranses at mapangasiwaan ang iyong integrasyon sa lugar ng pinaghahanapbuhayan at sa loob ng kultura at lipunan ng Québec.

Ang mga ahensiya ng komunidad at gobyerno sa pag-aasimila sa Pranses ay nag-aalok ng mga kursong pag-aaral ng Pranses sa mga indibidwal na may iba’t ibang antas ng kahusayan. 

o Dadalo ka sa mga kurso kasama ang ibang mga indibidwal na nagnanais matuto ng Pranses.
o Magkaka-access ka sa mga mapagkukunan at mga kagamitang makatutulong sa iyong mapagtagumpayan ang anumang paghihirap na iyong makakatagpo.

Ang mga Etniko-kultural na asosasyon ay hahayaan kang laging may kontak sa iyong kultural na pinanggalingan.   
o Pangangasiwaan nila ang transisyon sa pagitan ng bansang pinanggalingan at ang iyong bagong bansa.  Binubuo sila ng mga indibdwal na nakasasapat tumulong upang gabayan ka sa mga institusyon o organisasyong makatutugon sa mga espisipiko mong pangangailangan.

Tungkol sa amin na seksyon

Sa seksyong Tungkol sa amin, matatagpuan mo ang mga impormasyong tungkol sa mga lumikha at ang mga layunin ng sayt na ito at ng mga magkakasapi na nag-ambag sa disenyo at pagpapa-unlad.  Makatatagpo ka rin ng mga kapaki-pakinabang na mga link na makatutulong sa iyong matutunan ang lipunan ng Québec.
 

Mga tanong at mga sagot

Tungkol sa sayt:

Paano ako makakalikha ng user account?

Paano ako makapasok sa aking sesyon?

o May dalawang kahon sa kanang itaas.  Ipasok ang user name sa kahong nasa gawing kaliwa at i-type ang yong password na nasa kahon sa kanan, at pagkatapos ay i-klik ang arow upang makakunekta.

Paano ako makapagpraktis ng pagbigkas ng mga salita?

o Sa seksyong ng Pag-aaral, may paksa na may titulong “Pamponetikong tunog” kung saan mo matatagpuan ang iba’t ibang tunog na ginagamit sa wikang Pranses at kung paano ang mga ito’y bibigkasin.

Hindi ko na ma-isakatuparan ang aking mga pagtatasang pagsasanay.  Bakit?

o Ikaw marahil ay naputol sa pagkakakonekta.  Muling kumunekta sa iyong account sa kaliwang itaas. 

Kanino ako dapat makipag-ugnay kung mayroon akong mga tanong at/o mga problema sa sayt? 

o Maaari kang makipag-ugnay sa Société Saint-Jean-Baptiste sa

514-843-8851.

 Tungkol sa pag-aaral ng Pranses:

Saan ako makakahanap ng libreng tulong para sa pagpapahusay ng antas ng aking pagsusulat  at pagsasalita sa Pranses?

o Ang Société Saint-Jean-Baptiste ay nag-aalok ng talakayang workshop kung saan mo maaaring sanayin ang iyong Pranses at makakilala ng mga iba pang tao. Bukas ang aming mga pinto Miyerkules ng gabi, simula 7:00 ng gabi.  Matatagpuan kami sa  82 rue Sherbrooke Ouest.

Makatutulong ba sa aking matutong magbanghay ng pandiwa gamit ang mga ito?

o Makahahanap ka ng libro na may titulong Le Bescherelle sa mga tindahan.  Ito ang nangungunang sanggunian ng mga pandiwang mababanghay sa Pranses.