Français 101.com, một trang web học tiếng Pháp theo tốc độ riêng của bạn! 

1. FAQ Nhóm Câu Hỏi thường gặp

Phần Nhóm Câu Hỏi thường gặp sẽ hướng dẫn bạn trong việc lướt nhanh trên trang web français 101.com. Trang này có hai chức năng: 

  • Trước tiên, nó giải thích sự vận hành của trang web cũng như nội dung của các phần mục khác nhau và các phần tiểu mục. 
  • Sau đó, nó trả lời các câu hỏi mà bạn có thể tự hỏi trong khi bạn lướt mạng.

2. Học tập

Phần học tập sẻ là công cụ học tiếng Pháp của bạn.  Đây là một công cụ dạy theo cách tương tác cho phép bạn thu thập được những kiến thức cơ bản của pháp ngữ. 

Diển tả bằng tiếng pháp là chủ yếu để làm thành công sự hội nhập của bạn vào xã hội và các nơi làm việc ở Québec. 

3. Các nguồn tài liệu

 Phần nguồn tài liệu cho phép bạn biết được các tổ chức có thể giúp bạn trong việc học tiếng Pháp, s¿ hội nhập vào xã hội Québec và viŒc tìm việc làm của bạn. 

Hiện có nhiều tổ chức làm việc với người tị nạn, di dân và ngÜ©i không có qui chế. 

Các hội văn hóa chủng tộc là các nơi gặp gỡ, tương trợ, giúp đở nhau, trao đổi và thân thiện tạo thuận lợi cho sự hội nhập của bạn.