Nhóm Câu HÕiLàm thế nào để sử dụng trang web 

Đây là một tài liêu ngắn gọn mô tả các phần khác nhau của trang web français 101.com, các thông tin về việc sử dụng và vai trò của các phần khác nhau

Phần Học tập

Bạn hảy lướt nhanh đến phần "Apprendre (Học tÆp)" và tìm thấy 1101 từ phổ biến nhất trong tiếng Pháp. 

Những từ này sẽ là một phần cơ bản hữu dụng cho bạn trong nhửng lúc giao tiếp ban đầu và để cho phép bạn giải tỏa những thử thách thường ngày. 

Các chủ đề

1. Bạn hảy chọn một trong các chủ đề khác nhau. 

2. Bấm vào khung "Vocabulaire (Từ vựng)" để đọc các từ được đính kèm với một hình ảnh. 

  • o Trong phần này, bạn có thể xem và nghe những từ khác nhau của trang web. 

3. Bấm vào khung "Dialogues illustrés (ñàm thoại minh họa)" để nhận định ra hoàn cảnh cho việc sử dụng của từng chử. 

  • o Trong phần này, bạn có thể hiểu được cấu trúc các câu và bối cảnh cho việc sử dụng các từ và thành ngử khác nhau. 
  • o Trong phần này, bạn có thể nhìn thấy các chữ và các hình ảnh liên quan đến chủ đề. 

4. Bấm vào khung "Activités d'écoute (Hoạt động nghe)" để thử khả năng hiểu vấn đáp của bạn. 

  • o Trong phần này, bạn phải trả lời các câu hỏi dựa trên một đoạn văn ngắn mà bạn có thể nghe và sau đó chọn câu trả lời đúng bằng cách bấm vào ô thích hợp. 

5. Bấm vào khung "Évaluation (Đánh giá)" để kiểm tra sự hiểu biết của bạn về mỗi từ. o Trong phần này, bạn phải kết hợp các từ theo hình ảnh của chúng. 

 Phần nguồn tài liệu 

Trong phần "Ressources (Tài liệu)", bạn hảy vào các trang web và  địa chỉ của các tổ chức cho phép bạn tiếp tục học ngôn ngữ và tạo thuận lợi cho việc hòa nhập của bạn vào việc làm, văn hóa và xã hội Québec.

o Bạn së gặp nh»ng người khác muốn học tiếng Pháp.

o Bạn sẻ có tài liệu và phương tiện để giúp bạn vượt qua những khó khăn. 

o Các  hội văn hóa chủng tộc cho phép bạn giữ liên lạc với văn hóa truyền thống của bạn. 

o Họ tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi giữa nước mà bạn rời bỏ và nước tiếp nhận bạn. 

o Họ bao gồm những người có thể hướng dẫn bạn đến các cơ quan ho¥c các tổ chức có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. 

Phn Gii thiu

Trong phn "A Propos (Gii thiu)" bn häy tìm hiu v nh»ng ngưi sáng to trên trang web này cũng như các mc tiêu và các đi tác đã giúp đ trong vic thiết kế và sáng to ra trang web.  Bn cũng s tìm thy các đưng liên kết hu dng cho phép bn làm quen vi xã hi Québec. 

 

Hỏi và Đáp

Về  trang web

Làm thế nào để tạo ra một tài khoản cho người dùng? 

Làm sao nhập vào phiên điện toán của tôi? 

o Phần phía trên bên phải có hai khung.  Trong khung bên trái bạn phải đánh tên người xử dụng của bạn, trong khung bên phải đánh mật khẩu của bạn. Sau đó, bạn phải bấm vào mũi tên (enter) để kết nối. 

Làm thế nào tập phát âm các từ?  

o Trong phần học tập có một chủ đề được gọi là " Sons phonétiques (Phát âm) ".  Bạn sẽ tìm ở đó những âm khác nhau của tiếng Pháp cũng như cách phát âm của chúng. 

Tôi không thể làm bài tập đánh giá của tôi nửa.  Tại sao? 

o Có lẽ bạn đang bị mất đường liên kết, hảy liên kết vào tài khoản của bạn  

 ở phía trên bên trái. 

Tôi có các câu hỏi và/hoặc các vấn đề với trang web, tôi phải liên lạc với ai? 

o Bạn có thể liên lạc với Hội Saint-Jean-Baptiste ở số 514-843-8851. 

 Về việc học tiếng Pháp : 

Nơi nào để tìm sự giúp đỡ miễn phí để nâng cao trình độ viết và nói tiếng Pháp của bạn? 

o Hội Saint-Jean-Baptiste mở các khoá thảo luận nơi mà bạn có thể thực hành tiếng Pháp và tiếp xúc mọi người.  Cửa hội của chúng tôi được mở vào mỗi tối thứ Tư từ 19 giờ ở sÓ 82 đường Sherbrooke Ouest.

Công cụ nào để học cách chia các động từ ? 

o Bạn có thể tìm thấy ở cửa hàng quyển sách tên là Bescherelle, là tài liệu tham khảo cách chia động từ tiếng Pháp.